Traditional

烏贈鶴

與君白黑太分明,縱不相親莫見輕。
我每夜啼君怨別,玉徽琴裏忝同聲。
[琴曲有烏夜啼,別鶴怨。
]

Simplified

乌赠鹤

与君白黑太分明,纵不相亲莫见轻。
我每夜啼君怨别,玉徽琴里忝同声。
[琴曲有乌夜啼,别鹤怨。
]

Pronunciation

wū zèng hè

yǔ jūn bái hēi tài fēn míng , zòng bù xiāng qīn mò jiàn qīng 。
wǒ měi yè tí jūn yuàn bié , yù huī qín lǐ tiǎn tóng shēng 。
[ qín qū yǒu wū yè tí , bié hè yuàn 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.