Traditional

乍晴行西村

堤樹叢祠北,煙村古埭南。
買魚論木盎,挑薺滿荊籃。
積潦經旬月,晴光見二三。
農功殊可念,保麥復祈蠶。

Simplified

乍晴行西村

堤树丛祠北,烟村古埭南。
买鱼论木盎,挑荠满荆篮。
积潦经旬月,晴光见二三。
农功殊可念,保麦复祈蚕。

Pronunciation

zhà qíng xíng xī cūn

dī shù cóng cí běi , yān cūn gǔ dài nán 。
mǎi yú lùn mù àng , tiāo jì mǎn jīng lán 。
jī lǎo jīng xún yuè , qíng guāng jiàn èr sān 。
nóng gōng shū kě niàn , bǎo mài fù qí cán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.