Traditional

樂府

膠漆至堅。
浸之則離。
皎皎素絲。
溺色染移。
君不我棄。
讒人所為。

Simplified

乐府

胶漆至坚。
浸之则离。
皎皎素丝。
溺色染移。
君不我弃。
谗人所为。

Pronunciation

lè fǔ

jiāo qī zhì jiān , jìn zhī zé lí , jiǎo jiǎo sù sī , nì sè rǎn yí , jūn bù wǒ qì , chán rén suǒ wéi ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.