Traditional

樂府雜曲·鼓吹曲辭·巫山高

巫峽見巴東,迢迢出半空。
雲藏神女館,雨到楚王宮。
朝暮泉聲落,寒暄樹色同。
清猿不可聽,偏在九秋中。

Simplified

乐府杂曲·鼓吹曲辞·巫山高

巫峡见巴东,迢迢出半空。
云藏神女馆,雨到楚王宫。
朝暮泉声落,寒暄树色同。
清猿不可听,偏在九秋中。

Pronunciation

lè fǔ zá qū · gǔ chuī qū cí · wū shān gāo

wū xiá jiàn bā dōng , tiáo tiáo chū bàn kōng 。
yún cáng shén nǚ guǎn , yǔ dào chǔ wáng gōng 。
zhāo mù quán shēng luò , hán xuān shù sè tóng 。
qīng yuán bù kě tīng , piān zài jiǔ qiū zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.