Traditional

樂遊原

萬樹鳴蟬隔岸虹,樂遊原上有西風。
羲和自趁虞泉宿,不放斜陽更向東。

Simplified

乐游原

万树鸣蝉隔岸虹,乐游原上有西风。
羲和自趁虞泉宿,不放斜阳更向东。

Pronunciation

lè yóu yuán

wàn shù míng chán gé àn hóng , lè yóu yuán shàng yǒu xī fēng 。
xī hé zì chèn yú quán sù , bù fàng xié yáng gēng xiàng dōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.