Traditional

乙醜七月二十九日夜分夢一士友風度甚高一見

客中得友絕清真,蓋未傾時意已親。
枕冷不知清夜夢,眼明喜見老成人。
河傾鬥落三傳漏,霧散雲歸兩幻身。
心亦了然知是妄,覺來未免一酸辛。

Simplified

乙丑七月二十九日夜分梦一士友风度甚高一见

客中得友绝清真,盖未倾时意已亲。
枕冷不知清夜梦,眼明喜见老成人。
河倾斗落三传漏,雾散云归两幻身。
心亦了然知是妄,觉来未免一酸辛。

Pronunciation

yǐ chǒu qī yuè èr shí jiǔ rì yè fēn mèng yī shì yǒu fēng dù shèn gāo yī jiàn

kè zhōng dé yǒu jué qīng zhēn , gài wèi qīng shí yì yǐ qīn 。
zhěn lěng bù zhī qīng yè mèng , yǎn míng xǐ jiàn lǎo chéng rén 。
hé qīng dǒu luò sān chuán lòu , wù sàn yún guī liǎng huàn shēn 。
xīn yì liǎo rán zhī shì wàng , jué lái wèi miǎn yī suān xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.