Traditional

乙巳早春

故故啼鶯傍曲廊,飛飛戲蝶度橫塘。
病來對酒心雖怯,老去逢花眼尚狂。
床擁琴書供枕藉,簾通風月索平章。
一丘一壑從來事,起就功名未苦忙。

Simplified

乙巳早春

故故啼莺傍曲廊,飞飞戏蝶度横塘。
病来对酒心虽怯,老去逢花眼尚狂。
床拥琴书供枕藉,帘通风月索平章。
一丘一壑从来事,起就功名未苦忙。

Pronunciation

yǐ sì zǎo chūn

gù gù tí yīng bàng qū láng , fēi fēi xì dié dù héng táng 。
bìng lái duì jiǔ xīn suī qiè , lǎo qù féng huā yǎn shàng kuáng 。
chuáng yōng qín shū gōng zhěn jiè , lián tōng fēng yuè suǒ píng zhāng 。
yī qiū yī hè cóng lái shì , qǐ jiù gōng míng wèi kǔ máng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.