Traditional

乙巳秋暮獨酌

安期與羨門,秦漢跡已陳,不如東平公,一劍隱紅塵。
醉歌題市樓,墨色粲如新。
叱咤興風雲,約束山川神。
從我者誰歟?
夜渡黃鶴津。

Simplified

乙巳秋暮独酌

安期与羡门,秦汉迹已陈,不如东平公,一剑隐红尘。
醉歌题市楼,墨色粲如新。
叱吒兴风云,约束山川神。
从我者谁欤?
夜渡黄鹤津。

Pronunciation

yǐ sì qiū mù dú zhuó

ān qī yǔ xiàn mén , qín hàn jì yǐ chén , bù rú dōng píng gōng , yī jiàn yǐn hóng chén 。
zuì gē tí shì lóu , mò sè càn rú xīn 。
chì zhà xīng fēng yún , yuē shù shān chuān shén 。
cóng wǒ zhě shuí yú ?
yè dù huáng hè jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.