Traditional

乙未元日

五十人間老大身,更堪從此數新春。
冬冬漏鼓催窗色,急急文書動驛塵。
病後光陰常自惜,客中節物為誰新?
壯心隻向郵亭盡,自揣頭顱莫問人。

Simplified

乙未元日

五十人间老大身,更堪从此数新春。
冬冬漏鼓催窗色,急急文书动驿尘。
病後光阴常自惜,客中节物为谁新?
壮心只向邮亭尽,自揣头颅莫问人。

Pronunciation

yǐ wèi yuán rì

wǔ shí rén jiān lǎo dà shēn , gēng kān cóng cǐ shù xīn chūn 。
dōng dōng lòu gǔ cuī chuāng sè , jí jí wén shū dòng yì chén 。
bìng hòu guāng yīn cháng zì xī , kè zhōng jié wù wéi shuí xīn ?
zhuàng xīn zhī xiàng yóu tíng jìn , zì chuǎi tóu lú mò wèn rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.