Traditional

九年十一月二十一日感事而作 其日獨遊香山

禍福茫茫不可期,大都早退似先知。
當君白首同歸日,是我青山獨往時。
顧索素琴應不暇,憶牽黃犬定難追。
麒麟作脯龍為醢,何似泥中曳尾龜?

Simplified

九年十一月二十一日感事而作 其日独游香山

祸福茫茫不可期,大都早退似先知。
当君白首同归日,是我青山独往时。
顾索素琴应不暇,忆牵黄犬定难追。
麒麟作脯龙为醢,何似泥中曳尾龟?

Pronunciation

jiǔ nián shí yī yuè èr shí yī rì gǎn shì ér zuò qí rì dú yóu xiāng shān

huò fú máng máng bù kě qī , dà dū zǎo tuì sì xiān zhī 。
dāng jūn bái shǒu tóng guī rì , shì wǒ qīng shān dú wǎng shí 。
gù suǒ sù qín yīng bù xiá , yì qiān huáng quǎn dìng nán zhuī 。
qí lín zuò fǔ lóng wéi hǎi , hé sì ní zhōng yè wěi guī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.