Traditional

九張機

八張機,回文知是阿誰詩?
織成一片淒涼意,行行讀,厭厭無語,不忍更尋思。

Simplified

九张机

八张机,回文知是阿谁诗?
织成一片凄凉意,行行读,厌厌无语,不忍更寻思。

Pronunciation

jiǔ zhāng jī

bā zhāng jī , huí wén zhī shì ā shuí shī ?
zhī chéng yī piàn qī liáng yì , xíng xíng dú , yàn yàn wú yǔ , bù rěn gēng xún sī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.