Traditional

九成宮

十二層城閬苑西,平時避暑拂虹霓。
雲隨夏後雙龍尾,風逐周王八駿蹄。
吳嶽曉光連翠巘,甘泉晚景上丹梯。
荔枝盧橘沾恩幸,鸞鵲天書濕紫泥。

Simplified

九成宫

十二层城阆苑西,平时避暑拂虹霓。
云随夏后双龙尾,风逐周王八骏蹄。
吴岳晓光连翠巘,甘泉晚景上丹梯。
荔枝卢橘沾恩幸,鸾鹊天书湿紫泥。

Pronunciation

jiǔ chéng gōng

shí èr céng chéng làng yuàn xī , píng shí bì shǔ fú hóng ní 。
yún suí xià hòu shuāng lóng wěi , fēng zhú zhōu wáng bā jùn tí 。
wú yuè xiǎo guāng lián cuì yǎn , gān quán wǎn jǐng shàng dān tī 。
lì zhī lú jú zhān ēn xìng , luán què tiān shū shī zǐ ní 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.