Traditional

九日代羅樊二妓招舒著作 齊梁格。

羅敷斂雙袂,樊姬獻一杯。
不見舒員外,秋菊為誰開?

Simplified

九日代罗樊二妓招舒著作 齐梁格。

罗敷敛双袂,樊姬献一杯。
不见舒员外,秋菊为谁开?

Pronunciation

jiǔ rì dài luó fán èr jì zhāo shū zhù zuò qí liáng gé 。

luó fū liǎn shuāng mèi , fán jī xiàn yī bēi 。
bù jiàn shū yuán wài , qiū jú wéi shuí kāi ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.