Traditional

九日宴集,醉題郡樓,兼呈周、殷二判官

前年九日餘杭郡,呼賓命宴虛白堂。
去年九日到東洛,今年九日來吳鄉。
兩邊蓬鬢一時白,三處菊花同色黃。
一日日知添老病,一年年覺惜重陽。
江南九月未搖落,柳青蒲綠稻穗香。
姑蘇臺榭倚蒼靄,太湖山水含清光。
可憐假日好天色,公門吏靜風景涼。
榜舟鞭馬取賓客,掃樓拂席排壺觴。
胡琴錚鏦指撥剌。
吳娃美麗眉眼長。
笙歌一曲思凝絕,金鈿再拜光低昂。
日腳欲落備燈燭,風頭漸高加酒漿。
觥醆艷翻菡萏葉,舞鬟擺落茱萸房。
半酣憑檻起四顧,七堰八門六十坊。
遠近高低寺間出,東西南北橋相望。
水道脈分棹鱗次,裏閭棋布城冊方。
人煙樹色無隙罅,十裏一片青茫茫。
自問有何才與政,高廳大館居中央。
銅魚今乃澤國節,刺史是古吳都王。
郊無戎馬郡無事,門有棨戟腰有章。
盛時儻來合慚愧,壯歲忽去還感傷。
從事醒歸應不可,使君醉倒亦何妨。
請君停杯聽我語,此語真實非虛狂。
五旬已過不為夭,七十為期蓋是常。
須知菊酒登高會,從此多無二十場。

Simplified

九日宴集,醉题郡楼,兼呈周、殷二判官

前年九日馀杭郡,呼宾命宴虚白堂。
去年九日到东洛,今年九日来吴乡。
两边蓬鬓一时白,三处菊花同色黄。
一日日知添老病,一年年觉惜重阳。
江南九月未摇落,柳青蒲绿稻穗香。
姑苏台榭倚苍霭,太湖山水含清光。
可怜假日好天色,公门吏静风景凉。
榜舟鞭马取宾客,扫楼拂席排壶觞。
胡琴铮鏦指拨剌。
吴娃美丽眉眼长。
笙歌一曲思凝绝,金钿再拜光低昂。
日脚欲落备灯烛,风头渐高加酒浆。
觥醆艳翻菡萏叶,舞鬟摆落茱萸房。
半酣凭槛起四顾,七堰八门六十坊。
远近高低寺间出,东西南北桥相望。
水道脉分棹鳞次,里闾棋布城册方。
人烟树色无隙罅,十里一片青茫茫。
自问有何才与政,高厅大馆居中央。
铜鱼今乃泽国节,刺史是古吴都王。
郊无戎马郡无事,门有棨戟腰有章。
盛时傥来合惭愧,壮岁忽去还感伤。
从事醒归应不可,使君醉倒亦何妨。
请君停杯听我语,此语真实非虚狂。
五旬已过不为夭,七十为期盖是常。
须知菊酒登高会,从此多无二十场。

Pronunciation

jiǔ rì yàn jí , zuì tí jùn lóu , jiān chéng zhōu b yīn èr pàn guān

qián nián jiǔ rì yú háng jùn , hū bīn mìng yàn xū bái táng 。
qù nián jiǔ rì dào dōng luò , jīn nián jiǔ rì lái wú xiāng 。
liǎng biān péng bìn yī shí bái , sān chǔ jú huā tóng sè huáng 。
yī rì rì zhī tiān lǎo bìng , yī nián nián jué xī zhòng yáng 。
jiāng nán jiǔ yuè wèi yáo luò , liǔ qīng pú lǜ dào suì xiāng 。
gū sū tái xiè yǐ cāng ǎi , tài hú shān shuǐ hán qīng guāng 。
kě lián jiǎ rì hǎo tiān sè , gōng mén lì jìng fēng jǐng liáng 。
bǎng zhōu biān mǎ qǔ bīn kè , sǎo lóu fú xí pái hú shāng 。
hú qín zhēng cōng zhǐ bō là 。
wú wá měi lì méi yǎn cháng 。
shēng gē yī qū sī níng jué , jīn diàn zài bài guāng dī áng 。
rì jiǎo yù luò bèi dēng zhú , fēng tóu jiàn gāo jiā jiǔ jiāng 。
gōng zhǎn yàn fān hàn dàn yè , wǔ huán bǎi luò zhū yú fáng 。
bàn hān píng jiàn qǐ sì gù , qī yàn bā mén liù shí fāng 。
yuǎn jìn gāo dī sì jiān chū , dōng xī nán běi qiáo xiāng wàng 。
shuǐ dào mài fēn zhào lín cì , lǐ lǘ qí bù chéng cè fāng 。
rén yān shù sè wú xì xià , shí lǐ yī piàn qīng máng máng 。
zì wèn yǒu hé cái yǔ zhèng , gāo tīng dà guǎn jū zhōng yāng 。
tóng yú jīn nǎi zé guó jié , cì shǐ shì gǔ wú dū wáng 。
jiāo wú róng mǎ jùn wú shì , mén yǒu qǐ jǐ yāo yǒu zhāng 。
shèng shí tǎng lái hé cán kuì , zhuàng suì hū qù huán gǎn shāng 。
cóng shì xǐng guī yīng bù kě , shǐ jūn zuì dǎo yì hé fáng 。
qǐng jūn tíng bēi tīng wǒ yǔ , cǐ yǔ zhēn shí fēi xū kuáng 。
wǔ xún yǐ guò bù wéi yāo , qī shí wéi qī gài shì cháng 。
xū zhī jú jiǔ dēng gāo huì , cóng cǐ duō wú èr shí cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.