Traditional

九日寄鄭豐

重陽秋已晚,千裏信仍稀。
何處登高望,知君正憶歸。
還當采時菊,定未授寒衣。
欲識離居恨,郊園正掩扉。

Simplified

九日寄郑丰

重阳秋已晚,千里信仍稀。
何处登高望,知君正忆归。
还当采时菊,定未授寒衣。
欲识离居恨,郊园正掩扉。

Pronunciation

jiǔ rì jì zhèng fēng

zhòng yáng qiū yǐ wǎn , qiān lǐ xìn réng xī 。
hé chǔ dēng gāo wàng , zhī jūn zhèng yì guī 。
huán dāng cǎi shí jú , dìng wèi shòu hán yī 。
yù shí lí jū hèn , jiāo yuán zhèng yǎn fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.