Traditional

九日小疾不出

病厭追遊嬾舉觴,今年閉戶作重陽。
香煙裊裊閑縈幾,書卷紛紛靜滿床。
斜日更增秋慘淡,黃花應怪客淒涼。
長安光景還如昨,誰醉城南杜曲旁?

Simplified

九日小疾不出

病厌追游嬾举觞,今年闭户作重阳。
香烟袅袅闲萦几,书卷纷纷静满床。
斜日更增秋惨淡,黄花应怪客凄凉。
长安光景还如昨,谁醉城南杜曲旁?

Pronunciation

jiǔ rì xiǎo jí bù chū

bìng yàn zhuī yóu lǎn jǔ shāng , jīn nián bì hù zuò zhòng yáng 。
xiāng yān niǎo niǎo xián yíng jī , shū juàn fēn fēn jìng mǎn chuáng 。
xié rì gēng zēng qiū cǎn dàn , huáng huā yīng guài kè qī liáng 。
cháng ān guāng jǐng huán rú zuó , shuí zuì chéng nán dù qū páng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.