Traditional

九日嶽陽待黃遂、張渙

別君頗已久,離念與時積。
楚水空浮煙,江樓望歸客。
徘徊正佇想,仿佛如暫覿。
心目徒自親,風波尚相隔。
青林泊舟處,猿鳥愁孤驛。
遙見郭外山,蒼然雨中夕。
季鷹久疏曠,叔度早疇昔。
反棹來何遲,黃花候君摘。

Simplified

九日岳阳待黄遂、张涣

别君颇已久,离念与时积。
楚水空浮烟,江楼望归客。
徘徊正伫想,仿佛如暂觌。
心目徒自亲,风波尚相隔。
青林泊舟处,猿鸟愁孤驿。
遥见郭外山,苍然雨中夕。
季鹰久疏旷,叔度早畴昔。
反棹来何迟,黄花候君摘。

Pronunciation

jiǔ rì yuè yáng dài huáng suì b zhāng huàn

bié jūn pō yǐ jiǔ , lí niàn yǔ shí jī 。
chǔ shuǐ kōng fú yān , jiāng lóu wàng guī kè 。
pái huái zhèng zhù xiǎng , fǎng fó rú zàn dí 。
xīn mù tú zì qīn , fēng bō shàng xiāng gé 。
qīng lín bó zhōu chǔ , yuán niǎo chóu gū yì 。
yáo jiàn guō wài shān , cāng rán yǔ zhōng xī 。
jì yīng jiǔ shū kuàng , shū dù zǎo chóu xī 。
fǎn zhào lái hé chí , huáng huā hòu jūn zhāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.