Traditional

九日思杭州舊遊寄周判官及諸客

忽憶郡南山頂上,昔時同醉是今辰。
笙歌委曲聲延耳,金翠動搖光照身。
風景不隨宮相去,歡娛應逐使君新。
江山賓客皆如舊,唯是當筵換主人。

Simplified

九日思杭州旧游寄周判官及诸客

忽忆郡南山顶上,昔时同醉是今辰。
笙歌委曲声延耳,金翠动摇光照身。
风景不随宫相去,欢娱应逐使君新。
江山宾客皆如旧,唯是当筵换主人。

Pronunciation

jiǔ rì sī háng zhōu jiù yóu jì zhōu pàn guān jí zhū kè

hū yì jùn nán shān dǐng shàng , xī shí tóng zuì shì jīn chén 。
shēng gē wěi qū shēng yán ěr , jīn cuì dòng yáo guāng zhào shēn 。
fēng jǐng bù suí gōng xiāng qù , huān yú yīng zhú shǐ jūn xīn 。
jiāng shān bīn kè jiē rú jiù , wéi shì dāng yán huàn zhǔ rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.