Traditional

九日登巴臺

黍香酒初熟,菊暖花未開。
閑聽竹枝曲,淺酌茱萸杯。
去年重陽日,漂泊湓城隈。
今歲重陽日,蕭條巴子臺。
旅鬢尋已白,鄉書久不來。
臨觴一搔首,座客亦徘徊。

Simplified

九日登巴台

黍香酒初熟,菊暖花未开。
闲听竹枝曲,浅酌茱萸杯。
去年重阳日,漂泊湓城隈。
今岁重阳日,萧条巴子台。
旅鬓寻已白,乡书久不来。
临觞一搔首,座客亦徘徊。

Pronunciation

jiǔ rì dēng bā tái

shǔ xiāng jiǔ chū shú , jú nuǎn huā wèi kāi 。
xián tīng zhú zhī qū , qiǎn zhuó zhū yú bēi 。
qù nián zhòng yáng rì , piāo bó pén chéng wēi 。
jīn suì zhòng yáng rì , xiāo tiáo bā zǐ tái 。
lǚ bìn xún yǐ bái , xiāng shū jiǔ bù lái 。
lín shāng yī sāo shǒu , zuò kè yì pái huái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.