Traditional

九日登西原宴望 同諸兄弟作。

病愛枕席涼,日高眠未輟。
兄弟呼我起,今日重陽節。
起登西原望,懷抱同一豁。
移座就菊叢,糕酒前羅列。
雖無絲與管,歌笑隨情發。
白日未及傾,顏酡耳已熱。
酒酣四向望,六合何空闊。
天地自久長,斯人幾時活。
請看原下村,村人死不歇。
一村四十家,哭葬無虛月。
指此各相勉,良辰且歡悅。

Simplified

九日登西原宴望 同诸兄弟作。

病爱枕席凉,日高眠未辍。
兄弟呼我起,今日重阳节。
起登西原望,怀抱同一豁。
移座就菊丛,糕酒前罗列。
虽无丝与管,歌笑随情发。
白日未及倾,颜酡耳已热。
酒酣四向望,六合何空阔。
天地自久长,斯人几时活。
请看原下村,村人死不歇。
一村四十家,哭葬无虚月。
指此各相勉,良辰且欢悦。

Pronunciation

jiǔ rì dēng xī yuán yàn wàng tóng zhū xiōng dì zuò 。

bìng ài zhěn xí liáng , rì gāo mián wèi chuò 。
xiōng dì hū wǒ qǐ , jīn rì zhòng yáng jié 。
qǐ dēng xī yuán wàng , huái bào tóng yī huō 。
yí zuò jiù jú cóng , gāo jiǔ qián luó liè 。
suī wú sī yǔ guǎn , gē xiào suí qíng fā 。
bái rì wèi jí qīng , yán tuó ěr yǐ rè 。
jiǔ hān sì xiàng wàng , liù hé hé kōng kuò 。
tiān dì zì jiǔ cháng , sī rén jī shí huó 。
qǐng kàn yuán xià cūn , cūn rén sǐ bù xiē 。
yī cūn sì shí jiā , kū zàng wú xū yuè 。
zhǐ cǐ gè xiāng miǎn , liáng chén qiě huān yuè 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.