Traditional

九日進茱萸山詩五首

家居洛陽下,舉目見嵩山。
刻作茱萸節,情生造化間。
黃花宜泛酒,青嶽好登高。
稽首明廷內,心為天下勞。
菊酒攜山客,萸囊系牧童。
路疑隨大隗,心似問鴻蒙。
九日重陽數,三秋萬實成。
時來謁軒後,罷去坐蓬瀛。
晚節歡重九,高山上五千。
醉中知遇聖,夢裏見尋仙。

Simplified

九日进茱萸山诗五首

家居洛阳下,举目见嵩山。
刻作茱萸节,情生造化间。
黄花宜泛酒,青岳好登高。
稽首明廷内,心为天下劳。
菊酒携山客,萸囊系牧童。
路疑随大隗,心似问鸿蒙。
九日重阳数,三秋万实成。
时来谒轩后,罢去坐蓬瀛。
晚节欢重九,高山上五千。
醉中知遇圣,梦里见寻仙。

Pronunciation

jiǔ rì jìn zhū yú shān shī wǔ shǒu

jiā jū luò yáng xià , jǔ mù jiàn sōng shān 。
kè zuò zhū yú jié , qíng shēng zào huà jiān 。
huáng huā yí fàn jiǔ , qīng yuè hǎo dēng gāo 。
jī shǒu míng tíng nèi , xīn wéi tiān xià láo 。
jú jiǔ xié shān kè , yú náng xì mù tóng 。
lù yí suí dà wěi , xīn sì wèn hóng mēng 。
jiǔ rì zhòng yáng shù , sān qiū wàn shí chéng 。
shí lái yè xuān hòu , bà qù zuò péng yíng 。
wǎn jié huān zhòng jiǔ , gāo shān shàng wǔ qiān 。
zuì zhōng zhī yù shèng , mèng lǐ jiàn xún xiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.