Traditional

九月二十五日雞鳴前起待旦

堪笑枯腸漸畏茶,夜闌坐起聽城笳。
爐溫自撥深培火,燈暗猶垂半結花。
斷夢不妨尋枕上,孤愁還似客天涯。
掃塵拾得殘詩稿,滿紙風鴉字半斜。

Simplified

九月二十五日鸡鸣前起待旦

堪笑枯肠渐畏茶,夜阑坐起听城笳。
炉温自拨深培火,灯暗犹垂半结花。
断梦不妨寻枕上,孤愁还似客天涯。
扫尘拾得残诗稿,满纸风鸦字半斜。

Pronunciation

jiǔ yuè èr shí wǔ rì jī míng qián qǐ dài dàn

kān xiào kū cháng jiàn wèi chá , yè lán zuò qǐ tīng chéng jiā 。
lú wēn zì bō shēn péi huǒ , dēng àn yóu chuí bàn jié huā 。
duàn mèng bù fáng xún zhěn shàng , gū chóu huán sì kè tiān yá 。
sǎo chén shí dé cán shī gǎo , mǎn zhǐ fēng yā zì bàn xié 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.