Traditional

九月八日酬皇甫十見贈

君方對酒綴詩章,我正持齋坐道場。
處處追遊雖不去,時時吟詠亦無妨。
霜蓬舊鬢三分白,露菊新花一半黃。
惆悵東籬不同醉,陶家明日是重陽。

Simplified

九月八日酬皇甫十见赠

君方对酒缀诗章,我正持斋坐道场。
处处追游虽不去,时时吟咏亦无妨。
霜蓬旧鬓三分白,露菊新花一半黄。
惆怅东篱不同醉,陶家明日是重阳。

Pronounciation

jiǔ yuè bā rì chóu huáng fǔ shí jiàn zèng

jūn fāng duì jiǔ zhuì shī zhāng , wǒ zhèng chí zhāi zuò dào cháng 。
chǔ chǔ zhuī yóu suī bù qù , shí shí yín yǒng yì wú fáng 。
shuāng péng jiù bìn sān fēn bái , lù jú xīn huā yī bàn huáng 。
chóu chàng dōng lí bù tóng zuì , táo jiā míng rì shì zhòng yáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.