Traditional

九月初作

富貴功名未足雲,平生一飯不忘君。
哦詩高韻淒金石,把釣幽情渺水雲。
落葉打窗秋已暮,歸鴉泊樹日將曛。
欲知老病常多感,革帶今年減幾分。

Simplified

九月初作

富贵功名未足云,平生一饭不忘君。
哦诗高韵凄金石,把钓幽情渺水云。
落叶打窗秋已暮,归鸦泊树日将曛。
欲知老病常多感,革带今年减几分。

Pronunciation

jiǔ yuè chū zuò

fù guì gōng míng wèi zú yún , píng shēng yī fàn bù wàng jūn 。
ó shī gāo yùn qī jīn shí , bǎ diào yōu qíng miǎo shuǐ yún 。
luò yè dǎ chuāng qiū yǐ mù , guī yā bó shù rì jiāng xūn 。
yù zhī lǎo bìng cháng duō gǎn , gé dài jīn nián jiǎn jī fēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.