Traditional

九月初郊行

九月吳中尚裌衣,江郊策馬踏斜暉。
蕎花漫漫連山路,豆莢離離映版扉。
蒼兔避鷹投澗去,黃鵪脫網傍人飛。
農家光景關心事,不為無才也合歸。

Simplified

九月初郊行

九月吴中尚裌衣,江郊策马踏斜晖。
荞花漫漫连山路,豆荚离离映版扉。
苍兔避鹰投涧去,黄鹌脱网傍人飞。
农家光景关心事,不为无才也合归。

Pronunciation

jiǔ yuè chū jiāo xíng

jiǔ yuè wú zhōng shàng jiá yī , jiāng jiāo cè mǎ tà xié huī 。
qiáo huā màn màn lián shān lù , dòu jiá lí lí yìng bǎn fēi 。
cāng tù bì yīng tóu jiàn qù , huáng ān tuō wǎng bàng rén fēi 。
nóng jiā guāng jǐng guān xīn shì , bù wéi wú cái yě hé guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.