Traditional

九老圖詩

雪作須眉雲作衣,遼東華表鶴雙歸。
當時一鶴猶希有,何況今逢兩令威。

Simplified

九老图诗

雪作须眉云作衣,辽东华表鹤双归。
当时一鹤犹希有,何况今逢两令威。

Pronunciation

jiǔ lǎo tú shī

xuě zuò xū méi yún zuò yī , liáo dōng huá biǎo hè shuāng guī 。
dāng shí yī hè yóu xī yǒu , hé kuàng jīn féng liǎng líng wēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.