Traditional

書事

聞道輿圖次第還,黃河依舊抱潼關。
會當小駐平戎帳,饒益南亭看華山。

Simplified

书事

闻道舆图次第还,黄河依旧抱潼关。
会当小驻平戎帐,饶益南亭看华山。

Pronunciation

shū shì

wén dào yú tú cì dì huán , huáng hé yī jiù bào tóng guān 。
huì dāng xiǎo zhù píng róng zhàng , ráo yì nán tíng kàn huá shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.