Traditional

書南堂壁

荒寒淺村步,隱翳小茅茨。
偶逐漁樵住,都忘歲月移。
閑惟接僧話,老始愛陶詩。
耆齒猶須幾,羸然敢自期!

Simplified

书南堂壁

荒寒浅村步,隐翳小茅茨。
偶逐渔樵住,都忘岁月移。
闲惟接僧话,老始爱陶诗。
耆齿犹须几,羸然敢自期!

Pronunciation

shū nán táng bì

huāng hán qiǎn cūn bù , yǐn yì xiǎo máo cí 。
ǒu zhú yú qiáo zhù , dū wàng suì yuè yí 。
xián wéi jiē sēng huà , lǎo shǐ ài táo shī 。
qí chǐ yóu xū jī , léi rán gǎn zì qī !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.