Traditional

書嘆

少年誌欲掃胡塵,至老寧知不少伸!
覽鏡已悲身潦倒,橫戈空覺膽輪囷。
生無鮑叔能知己,死有要離與蔔鄰。
西望不須揩病眼,長安冠劍幾番新。

Simplified

书叹

少年志欲扫胡尘,至老宁知不少伸!
览镜已悲身潦倒,横戈空觉胆轮囷。
生无鲍叔能知己,死有要离与卜邻。
西望不须揩病眼,长安冠剑几番新。

Pronunciation

shū tàn

shǎo nián zhì yù sǎo hú chén , zhì lǎo níng zhī bù shǎo shēn !
lǎn jìng yǐ bēi shēn lǎo dǎo , héng gē kōng jué dǎn lún qūn 。
shēng wú bào shū néng zhī jǐ , sǐ yǒu yào lí yǔ bǔ lín 。
xī wàng bù xū kāi bìng yǎn , cháng ān guān jiàn jī fān xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.