Traditional

書寓舍壁

天與癡頑不解愁,未埋病骨且閑遊。
山於拄杖橫時看,路到芒鞋破處休。
初擬燒丹住南嶽,卻因學劍客西州。
秋風巾褐添蕭爽,又作臨邛十日留。

Simplified

书寓舍壁

天与痴顽不解愁,未埋病骨且闲游。
山於拄杖横时看,路到芒鞋破处休。
初拟烧丹住南岳,却因学剑客西州。
秋风巾褐添萧爽,又作临邛十日留。

Pronunciation

shū yù shè bì

tiān yǔ chī wán bù jiě chóu , wèi mái bìng gǔ qiě xián yóu 。
shān yū zhǔ zhàng héng shí kàn , lù dào máng xié pò chǔ xiū 。
chū nǐ shāo dān zhù nán yuè , què yīn xué jiàn kè xī zhōu 。
qiū fēng jīn hè tiān xiāo shuǎng , yòu zuò lín qióng shí rì liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.