Traditional

書懷絕句

早佩黃庭兩卷經,不應靈府雜膻腥。
憑君為買金鴉觜,歸去秋山斸茯苓。

Simplified

书怀绝句

早佩黄庭两卷经,不应灵府杂膻腥。
凭君为买金鸦觜,归去秋山斸茯苓。

Pronunciation

shū huái jué jù

zǎo pèi huáng tíng liǎng juàn jīng , bù yīng líng fǔ zá shān xīng 。
píng jūn wéi mǎi jīn yā zī , guī qù qiū shān zhú fú líng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.