Traditional

書感

夢裏逢無咎,天涯哭季長。
吾生亦有幾?
且復釣滄浪。

Simplified

书感

梦里逢无咎,天涯哭季长。
吾生亦有几?
且复钓沧浪。

Pronunciation

shū gǎn

mèng lǐ féng wú jiù , tiān yá kū jì cháng 。
wú shēng yì yǒu jī ?
qiě fù diào cāng làng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.