Traditional

書憤

早歲那知世事艱,中原北望氣如山。
樓船夜雪瓜州渡,鐵馬秋風大散關。
塞上長城空自許,鏡中衰鬢已先斑。
出師一表真名世,千載誰堪伯仲間。

Simplified

书愤

早岁那知世事艰,中原北望气如山。
楼船夜雪瓜州渡,铁马秋风大散关。
塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。
出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

Pronunciation

shū fèn

zǎo suì nà zhī shì shì jiān , zhōng yuán běi wàng qì rú shān 。
lóu chuán yè xuě guā zhōu dù , tiě mǎ qiū fēng dà sàn guān 。
sāi shàng cháng chéng kōng zì xǔ , jìng zhōng shuāi bìn yǐ xiān bān 。
chū shī yī biǎo zhēn míng shì , qiān zài shuí kān bó zhòng jiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.