Traditional

書齋壁

幅巾短褐野人裝,洗盡黃塵早暮忙。
地僻漁扉常隱翳,身閑靈府自清涼。
雨中郁郁垣衣綠,澗底纖纖石發長。
老憊隻思眠蹋壁,一尊到手又成狂。

Simplified

书斋壁

幅巾短褐野人装,洗尽黄尘早暮忙。
地僻渔扉常隐翳,身闲灵府自清凉。
雨中郁郁垣衣绿,涧底纤纤石发长。
老惫只思眠蹋壁,一尊到手又成狂。

Pronunciation

shū zhāi bì

fú jīn duǎn hè yě rén zhuāng , xǐ jìn huáng chén zǎo mù máng 。
dì pì yú fēi cháng yǐn yì , shēn xián líng fǔ zì qīng liáng 。
yǔ zhōng yù yù yuán yī lǜ , jiàn dǐ xiān xiān shí fā cháng 。
lǎo bèi zhī sī mián tà bì , yī zūn dào shǒu yòu chéng kuáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.