Traditional

書夢

我夢舉有司,雞唱起裹飯;又夢趁早朝,漏舍坐待旦。
既寤兩無有,撫枕徒浩嘆。
今雖去為農,飯牛亦夜半;何曾得放慵,美睡到日旰?
一笑俱置之,浮生固多難。

Simplified

书梦

我梦举有司,鸡唱起裹饭;又梦趁早朝,漏舍坐待旦。
既寤两无有,抚枕徒浩叹。
今虽去为农,饭牛亦夜半;何曾得放慵,美睡到日旰?
一笑俱置之,浮生固多难。

Pronunciation

shū mèng

wǒ mèng jǔ yǒu sī , jī chàng qǐ guǒ fàn û yòu mèng chèn zǎo zhāo , lòu shè zuò dài dàn 。
jì wù liǎng wú yǒu , fǔ zhěn tú hào tàn 。
jīn suī qù wéi nóng , fàn niú yì yè bàn û hé zēng dé fàng yōng , měi shuì dào rì gàn ?
yī xiào jù zhì zhī , fú shēng gù duō nán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.