Traditional

書紳

仕有職役勞,農有畎畝勤。
優哉分司叟,心力無苦辛。
歲晚頭又白,自問何欣欣。
新酒始開甕,舊谷猶滿囷。
吾嘗靜自思,往往夜達晨。
何以送吾老,何以安吾貧。
歲計莫如谷,飽則不幹人。
日計莫如醉,醉則兼忘身。
誠知有道理,未敢勸交親。
恐為人所哂,聊自書諸紳。

Simplified

书绅

仕有职役劳,农有畎亩勤。
优哉分司叟,心力无苦辛。
岁晚头又白,自问何欣欣。
新酒始开瓮,旧谷犹满囷。
吾尝静自思,往往夜达晨。
何以送吾老,何以安吾贫。
岁计莫如谷,饱则不干人。
日计莫如醉,醉则兼忘身。
诚知有道理,未敢劝交亲。
恐为人所哂,聊自书诸绅。

Pronunciation

shū shēn

shì yǒu zhí yì láo , nóng yǒu quǎn mǔ qín 。
yōu zāi fēn sī sǒu , xīn lì wú kǔ xīn 。
suì wǎn tóu yòu bái , zì wèn hé xīn xīn 。
xīn jiǔ shǐ kāi wèng , jiù gǔ yóu mǎn qūn 。
wú cháng jìng zì sī , wǎng wǎng yè dá chén 。
hé yǐ sòng wú lǎo , hé yǐ ān wú pín 。
suì jì mò rú gǔ , bǎo zé bù gān rén 。
rì jì mò rú zuì , zuì zé jiān wàng shēn 。
chéng zhī yǒu dào lǐ , wèi gǎn quàn jiāo qīn 。
kǒng wéi rén suǒ shēn , liáo zì shū zhū shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.