Traditional

書適

心清絕欲早,才薄去官多。
月下時閑釣,雲邊每浩歌。
野堂青草覆,山市白驢過。
也有成功處,新降百萬魔。

Simplified

书适

心清绝欲早,才薄去官多。
月下时闲钓,云边每浩歌。
野堂青草覆,山市白驴过。
也有成功处,新降百万魔。

Pronunciation

shū shì

xīn qīng jué yù zǎo , cái báo qù guān duō 。
yuè xià shí xián diào , yún biān měi hào gē 。
yě táng qīng cǎo fù , shān shì bái lǘ guò 。
yě yǒu chéng gōng chǔ , xīn jiàng bǎi wàn mó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.