Traditional

書裏中事

事近接耳目,誕信良易知。
頗疑有定數,一惑不可移。
坐視非所安,忠告反取疑。
雖抱愚直意,妄發悔曷追?

Simplified

书里中事

事近接耳目,诞信良易知。
颇疑有定数,一惑不可移。
坐视非所安,忠告反取疑。
虽抱愚直意,妄发悔曷追?

Pronunciation

shū lǐ zhōng shì

shì jìn jiē ěr mù , dàn xìn liáng yì zhī 。
pō yí yǒu dìng shù , yī huò bù kě yí 。
zuò shì fēi suǒ ān , zhōng gào fǎn qǔ yí 。
suī bào yú zhí yì , wàng fā huǐ hé zhuī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.