Traditional

書香能和尚塔

大師捐世去,空餘法力在。
遠寄無礙香,心隨到南海。

Simplified

书香能和尚塔

大师捐世去,空馀法力在。
远寄无碍香,心随到南海。

Pronunciation

shū xiāng néng hé shàng tǎ

dà shī juān shì qù , kōng yú fǎ lì zài 。
yuǎn jì wú ài xiāng , xīn suí dào nán hǎi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.