Traditional

亂石

虎踞龍蹲縱復橫,星光漸減雨痕生。
不須並礙東西路,哭殺廚頭阮步兵。

Simplified

乱石

虎踞龙蹲纵复横,星光渐减雨痕生。
不须并碍东西路,哭杀厨头阮步兵。

Pronunciation

luàn shí

hǔ jù lóng dūn zòng fù héng , xīng guāng jiàn jiǎn yǔ hén shēng 。
bù xū bìng ài dōng xī lù , kū shā chú tóu ruǎn bù bīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.