Traditional

乳燕飛/賀新郎

問訊紱麟何日是,臘月生辰十九。

Simplified

乳燕飞/贺新郎

问讯绂麟何日是,腊月生辰十九。

Pronunciation

rǔ yàn fēi / hè xīn láng

wèn xùn fú lín hé rì shì , xī yuè shēng chén shí jiǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.