Traditional

予與故刑部李侍郎早結道友,以藥術為事,與

從哭李來傷道氣,自亡元後減詩情。
金丹同學都無益,水竹鄰居竟不成。
月夜若為遊曲水,花時那忍到升平。
如年七十身猶在,但恐傷心無處行。

Simplified

予与故刑部李侍郎早结道友,以药术为事,与

从哭李来伤道气,自亡元后减诗情。
金丹同学都无益,水竹邻居竟不成。
月夜若为游曲水,花时那忍到升平。
如年七十身犹在,但恐伤心无处行。

Pronunciation

yú yǔ gù xíng bù lǐ shì láng zǎo jié dào yǒu , yǐ yào shù wéi shì , yǔ

cóng kū lǐ lái shāng dào qì , zì wáng yuán hòu jiǎn shī qíng 。
jīn dān tóng xué dū wú yì , shuǐ zhú lín jū jìng bù chéng 。
yuè yè ruò wéi yóu qū shuǐ , huā shí nà rěn dào shēng píng 。
rú nián qī shí shēn yóu zài , dàn kǒng shāng xīn wú chǔ xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.