Traditional

予以長慶二年冬十月到杭州明年秋九月始與範

盧賈汝南周元範蘭陵蕭悅清河崔求東萊劉方輿同遊恩德寺之泉洞竹石籍甚久矣及茲目擊果愜心期因自嗟雲到郡周歲方來入寺半日復去俯視朱綬仰睇白雲有愧於心遂留絕句雲水埋藏恩德洞,簪裾束縛使君身。
暫來不宿歸州去,應被山呼作俗人。

Simplified

予以长庆二年冬十月到杭州明年秋九月始与范

卢贾汝南周元范兰陵萧悦清河崔求东莱刘方舆同游恩德寺之泉洞竹石籍甚久矣及兹目击果惬心期因自嗟云到郡周岁方来入寺半日复去俯视朱绶仰睇白云有愧于心遂留绝句云水埋藏恩德洞,簪裾束缚使君身。
暂来不宿归州去,应被山呼作俗人。

Pronounciation

yú yǐ cháng qìng èr nián dōng shí yuè dào háng zhōu míng nián qiū jiǔ yuè shǐ yǔ fàn

lú jiǎ rǔ nán zhōu yuán fàn lán líng xiāo yuè qīng hé cuī qiú dōng lái liú fāng yú tóng yóu ēn dé sì zhī quán dòng zhú shí jí shèn jiǔ yǐ jí zī mù jī guǒ qiè xīn qī yīn zì jiē yún dào jùn zhōu suì fāng lái rù sì bàn rì fù qù fǔ shì zhū shòu yǎng dì bái yún yǒu kuì yú xīn suì liú jué jù yún shuǐ mái cáng ēn dé dòng , zān jū shù fù shǐ jūn shēn 。
zàn lái bù sù guī zhōu qù , yīng bèi shān hū zuò sú rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.