Traditional

予未冠即交諸名勝今無復在者感嘆有作

早歲鄉閭接勝流,老來零落嘆山丘。
欲尋共語人難得,卻是封侯印易求。
數酌不能成兀兀,一枰且復寄悠悠。
世間隻有身差重,惆悵今年白盡頭。

Simplified

予未冠即交诸名胜今无复在者感叹有作

早岁乡闾接胜流,老来零落叹山丘。
欲寻共语人难得,却是封侯印易求。
数酌不能成兀兀,一枰且复寄悠悠。
世间只有身差重,惆怅今年白尽头。

Pronunciation

yú wèi guān jí jiāo zhū míng shèng jīn wú fù zài zhě gǎn tàn yǒu zuò

zǎo suì xiāng lǘ jiē shèng liú , lǎo lái líng luò tàn shān qiū 。
yù xún gòng yǔ rén nán dé , què shì fēng hóu yìn yì qiú 。
shù zhuó bù néng chéng wù wù , yī píng qiě fù jì yōu yōu 。
shì jiān zhī yǒu shēn chà zhòng , chóu chàng jīn nián bái jìn tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.