Traditional

予頃遊青城數從上官道翁遊暑中忽思其人

往年屢遊丈人祠,上官八十如嬰兒。
自言少年聾不治,芝房松鬣可無饑。
叩之不答但解頤,德人之容端可師。
我聞學道當精思,畢世不可須臾離。
公雖泯默意可知,亡羊要是緣多岐。
逝從公遊亦未遲,聯杖跨海尋安期。

Simplified

予顷游青城数从上官道翁游暑中忽思其人

往年屡游丈人祠,上官八十如婴儿。
自言少年聋不治,芝房松鬣可无饥。
叩之不答但解颐,德人之容端可师。
我闻学道当精思,毕世不可须臾离。
公虽泯默意可知,亡羊要是缘多岐。
逝从公游亦未迟,联杖跨海寻安期。

Pronunciation

yú qǐng yóu qīng chéng shù cóng shàng guān dào wēng yóu shǔ zhōng hū sī qí rén

wǎng nián lǚ yóu zhàng rén cí , shàng guān bā shí rú yīng ér 。
zì yán shǎo nián lóng bù zhì , zhī fáng sōng liè kě wú jī 。
kòu zhī bù dá dàn jiě yí , dé rén zhī róng duān kě shī 。
wǒ wén xué dào dāng jīng sī , bì shì bù kě xū yú lí 。
gōng suī mǐn mò yì kě zhī , wáng yáng yào shì yuán duō qí 。
shì cóng gōng yóu yì wèi chí , lián zhàng kuà hǎi xún ān qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.