Traditional

二年三月五日齋畢開素當食偶吟贈妻弘農郡君

睡足肢體暢,晨起開中堂。
初旭泛簾幕,微風拂衣裳。
二婢扶盥櫛,雙童舁簟床。
庭東有茂樹,其下多陰涼。
前月事齋戒,昨日散道場。
以我久蔬素,加籩仍異糧。
魴鱗白如雪,蒸炙加桂姜。
稻飯紅似花,調沃新酪漿。
佐以脯醢味,間之椒薤芳。
老憐口尚美,病喜鼻聞香。
嬌騃三四孫,索哺繞我傍。
山妻未舉案,饞叟已先嘗。
憶同牢巹初,家貧共糟糠。
今食且如此,何必烹豬羊。
況觀姻族間,夫妻半存亡。
偕老不易得,白頭何足傷。
食罷酒一杯,醉飽吟又狂。
緬想梁高士,樂道喜文章。
徒誇五噫作,不解贈孟光。

Simplified

二年三月五日斋毕开素当食偶吟赠妻弘农郡君

睡足肢体畅,晨起开中堂。
初旭泛帘幕,微风拂衣裳。
二婢扶盥栉,双童舁簟床。
庭东有茂树,其下多阴凉。
前月事斋戒,昨日散道场。
以我久蔬素,加笾仍异粮。
鲂鳞白如雪,蒸炙加桂姜。
稻饭红似花,调沃新酪浆。
佐以脯醢味,间之椒薤芳。
老怜口尚美,病喜鼻闻香。
娇騃三四孙,索哺绕我傍。
山妻未举案,馋叟已先尝。
忆同牢卺初,家贫共糟糠。
今食且如此,何必烹猪羊。
况观姻族间,夫妻半存亡。
偕老不易得,白头何足伤。
食罢酒一杯,醉饱吟又狂。
缅想梁高士,乐道喜文章。
徒夸五噫作,不解赠孟光。

Pronunciation

èr nián sān yuè wǔ rì zhāi bì kāi sù dāng shí ǒu yín zèng qī hóng nóng jùn jūn

shuì zú zhī tǐ chàng , chén qǐ kāi zhōng táng 。
chū xù fàn lián mù , wēi fēng fú yī cháng 。
èr bì fú guàn zhì , shuāng tóng yú diàn chuáng 。
tíng dōng yǒu mào shù , qí xià duō yīn liáng 。
qián yuè shì zhāi jiè , zuó rì sàn dào cháng 。
yǐ wǒ jiǔ shū sù , jiā biān réng yì liáng 。
fáng lín bái rú xuě , zhēng zhì jiā guì jiāng 。
dào fàn hóng sì huā , diào wò xīn lào jiāng 。
zuǒ yǐ fǔ hǎi wèi , jiān zhī jiāo xiè fāng 。
lǎo lián kǒu shàng měi , bìng xǐ bí wén xiāng 。
jiāo sì sān sì sūn , suǒ bǔ rào wǒ bàng 。
shān qī wèi jǔ àn , chán sǒu yǐ xiān cháng 。
yì tóng láo jǐn chū , jiā pín gòng zāo kāng 。
jīn shí qiě rú cǐ , hé bì pēng zhū yáng 。
kuàng guān yīn zú jiān , fū qī bàn cún wáng 。
xié lǎo bù yì dé , bái tóu hé zú shāng 。
shí bà jiǔ yī bēi , zuì bǎo yín yòu kuáng 。
miǎn xiǎng liáng gāo shì , lè dào xǐ wén zhāng 。
tú kuā wǔ yī zuò , bù jiě zèng mèng guāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.