Traditional

二月一日作,贈韋七庶子

園杏紅萼坼,庭蘭紫芽出。
不覺春已深,今朝二月一。
去冬病瘡痏,將養遵醫術。
今春入道場,清凈依僧律。
嘗聞聖賢語,所慎齋與疾。
遂使愛酒人,停杯一百日。
明朝二月二,疾平齋復畢。
應須挈一壺,尋花覓韋七。

Simplified

二月一日作,赠韦七庶子

园杏红萼坼,庭兰紫芽出。
不觉春已深,今朝二月一。
去冬病疮痏,将养遵医术。
今春入道场,清净依僧律。
尝闻圣贤语,所慎斋与疾。
遂使爱酒人,停杯一百日。
明朝二月二,疾平斋复毕。
应须挈一壶,寻花觅韦七。

Pronunciation

èr yuè yī rì zuò , zèng wéi qī shù zǐ

yuán xìng hóng è chè , tíng lán zǐ yá chū 。
bù jué chūn yǐ shēn , jīn zhāo èr yuè yī 。
qù dōng bìng chuāng wěi , jiāng yǎng zūn yī shù 。
jīn chūn rù dào cháng , qīng jìng yī sēng lǜ 。
cháng wén shèng xián yǔ , suǒ shèn zhāi yǔ jí 。
suì shǐ ài jiǔ rén , tíng bēi yī bǎi rì 。
míng zhāo èr yuè èr , jí píng zhāi fù bì 。
yīng xū qiè yī hú , xún huā mì wéi qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.