Traditional

二月一日曉渡太和江三首

綠楊接葉杏交花,嫩水新生尚露沙。
過了春江偶回首,隔江一片好人家。

Simplified

二月一日晓渡太和江三首

绿杨接叶杏交花,嫩水新生尚露沙。
过了春江偶回首,隔江一片好人家。

Pronunciation

èr yuè yī rì xiǎo dù tài hé jiāng sān shǒu

lǜ yáng jiē yè xìng jiāo huā , nèn shuǐ xīn shēng shàng lù shā 。
guò liǎo chūn jiāng ǒu huí shǒu , gé jiāng yī piàn hǎo rén jiā 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.