Traditional

二月二日

二月二日新雨晴,草芽菜甲一時生。
輕衫細馬春年少,十字津頭一字行。

Simplified

二月二日

二月二日新雨晴,草芽菜甲一时生。
轻衫细马春年少,十字津头一字行。

Pronunciation

èr yuè èr rì

èr yuè èr rì xīn yǔ qíng , cǎo yá cài jiǎ yī shí shēng 。
qīng shān xì mǎ chūn nián shǎo , shí zì jīn tóu yī zì xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.