Traditional

二月二日

二月二日江上行,東風日暖聞吹笙。
花須柳眼各無賴,紫蝶黃蜂俱有情。
萬裏憶歸元亮井,三年從事亞夫營。
新灘莫悟遊人意,更作風檐夜雨聲。

Simplified

二月二日

二月二日江上行,东风日暖闻吹笙。
花须柳眼各无赖,紫蝶黄蜂俱有情。
万里忆归元亮井,三年从事亚夫营。
新滩莫悟游人意,更作风檐夜雨声。

Pronunciation

èr yuè èr rì

èr yuè èr rì jiāng shàng xíng , dōng fēng rì nuǎn wén chuī shēng 。
huā xū liǔ yǎn gè wú lài , zǐ dié huáng fēng jù yǒu qíng 。
wàn lǐ yì guī yuán liàng jǐng , sān nián cóng shì yà fū yíng 。
xīn tān mò wù yóu rén yì , gēng zuò fēng yán yè yǔ shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.